CZ | EN

Cíle projektu

Projekt vycházel z naléhavé potřeby standardizovat vybrané postupy používané při obkládání keramikou, sklem a kamenem včetně umělého kamene byl zaměřen na zvýšení kvalifikační úrovně cílové skupiny stavebních profesí, transparentnost procesu a kvalitu prováděných stavebních činností, což v současné době u nás není na dostatečné úrovni. Vzorem byly zkušenosti z Rakouska, Švýcarska, Německa a USA. V projektu došlo k vytvoření inovativních pracovních příruček vhodných pro běžnou práci, ale i pro edukativní aktivity v rámci celoživotního vzdělávání a samostudia.

 

Cílová skupina Projektu:

 

Cílovou skupinou projektu je široké spektrum stavebních profesí zahrnující stavební inženýry, projektanty, architekty, management staveb, znalce, řemeslníky – obkladače. Dále pak žáky, studenty a učitele středních a vysokých škol stavebního směru, výrobce stavební chemie a materiálů, státní správu a také investory. Projekt vytvořil podmínky pro posílení ochrany spotřebitele.

 

Inovativnost:

 

Spočívá v efektivním přenosu know-how z praxe a výzkumu, které v ČR chybí, ze Švýcarska a Rakouska (Merkblätt = Guideline),s využitím zkušeností ze zemí mimo EU (USAHandbook for Tile, Glass, Stone Installation).

 

Zkušenosti:

 

Projektový tým má praktickou zkušenost z úspěšné realizace obdobného projektu ve SŠ Horní Bříza, kde bylo přeloženo a vydáno 260 stran z německé příručky „Handbuch für Fliesenleger – Technik“.

 

Udržitelnost projektu: 

 

Publikováním dvou příruček pro obkládání keramikou, sklem a kamenem byl vytvořen základ standardizovaného systému, kterým se řídí vybrané technologické procesy a doplňují se chybějící návaznosti ČSN a EN. Registrací správných praxi u Hospodářské komory ČR dojde ke vzniku všeobecně uznávané „podnormy“ v systému řízení jakosti a také budou podkladem pro rozhodování případných sporů. Současně vznikne systém průběžných edukačních aktivit v rámci celoživotního vzdělávání ve spolupráci s ČKAIT.

Uzavřené dohody se zahraničními i tuzemskými poskytovateli podkladů zahrnují i poskytování podkladů dalších tak, aby obsah příruček, resp. jednotlivé části, byly trvale aktualizovány.

 

Výstupy z projektu:

Vydání příruček:

 • Příručka pro obkládání keramikou, sklem a kamenem(Příručka I) obsahující téměř 200 metod používaných v praxi projektantů, obkladačů atd. v zemích Severní Ameriky. Upraveno podle ČN a EN a doplněno o užití umělého kamene.
 • Příručka pro obkládání keramikou, sklem a kamenem - Technických listy (Příručka II) obsahující cca 30 základních předpisů s technologickými a dalším pokyny souvisejícími s obkládáním vč. požadavků na podklady, hydroizolace apod. Užívaných v Rakousku a Švýcarsku. Upraveno podle ČN a doplněno o použití skla jako obkladového materiálu.
 • Pilotní ověření
  • Pilotní kurzy – hodnocení a analýza

Součástí realizace projektu „Správné praxe při obkládání keramikou, sklem a kamenem“ byl úkol vytvořit pilotní kurz k problematice aplikace správných praxí v terénu.

Projekt pilotních kurzů byl vytvořen v termínu do konce listopadu 2014 a realizace byla zahájena v okamžiku, kdy byly k dispozici Příručka I a II. Projekt pilotního kurzu je zdarma k dispozici pro další organizátory v rámci disseminace.

Kurzy byly zahájeny dne 10. ledna 2015 a ukončeny 25. května 2015.

Bylo plánováno celkem 10 pilotních kurzů s účastí 150 účastníků, které garantovali asociovaní partneři ve spolupráci se Silikátovým svazem. Vzhledem k dislokaci a dostupnosti účastníků bylo voleno i místo realizace pilotních kurzů. Zásadním problémem bylo získání účastníků pilotních kurzů. Z tohoto důvodu byly voleny všechny dostupné metody oznámení o konání pilotních kurzů. Počínaje registraci na ČKAIT, web – zejména SiliS, Cechu obkladačů, partnerů vč. STUBA a pochopitelně webu projektu. Další formou bylo doporučení konkrétním osobám a využití vnitřních informačních systémů na školách. Původně plánovaná plošná inzerce nebyla využita, která byla cenově nedostupná a vyhodnocena jako málo účinná vzhledem ke specifice. Nepodařilo se dohodnout zveřejnění nabídky kurzů s jednou z cílových skupin – architekty, tj. Českou komorou architektů, která odmítla spolupracovat a má zcela odmítavé stanovisko ke spolupráci. Rizika organizace pilotních kurzů byla popsána již v projektové žádosti, kdy bylo identifikováno hlavní riziko – malá účast. Organizaci pilotních kurzů se nezúčastnili partneři ČVUT, VŠTE, EE, AT a CH.

Program pilotních kurzů byl realizován podle předem zpracovaného projektu. Všechny přednášky byly zpracovány v PPT.

V projektové žádosti byla definována rizika, která mohou v průběhu projektu vzniknout. Jedním z popsaných rizik bylo, že nebudou přihlášky na pilotní kurzy. To se projevilo u 4 pilotních kurzů, kdy 2 zaměřené na sklo nebyly realizovány, protože byly přihlášení pouze 2 zájemci. U dalších 2 kurzů byla účast 2 a 4, což bylo způsobeno několika faktory, které se různě kombinovaly:

 • Neznalost problematiky správných praxí
 • Nezájem o nové informace  
 • Kolize s termíny jiných školení
 • Časová kumulace do období zahájení stavební sezóny

Přes tato úskalí se podařilo plán pilotních kurzů úspěšně splnit a získat relevantní zpětnou vazbu.

 • To vše mělo vliv na organizaci pilotních kurzů. Z tohoto důvodu byly voleny takové metody, aby byl zajištěn minimální plánovaný počet účastníků. To se podařilo díky osobnímu jednání a součinnosti partnerů. Náklady na organizaci pilotních kurzů byly minimalizovány a jedinými výdaji bylo občerstvení. Účastníci pilotních kurzů obdrželi:
 • 2 CD s Příručkou I a Příručkou II
 • Blok na psaní
 • Propisovací tužku - pero
 • Měrku na šířku spár
 • Papírovou tašku