CZ | EN

Workshop v Praze

Dne 25. 08. 2015 se uskutečnil závěrečný workshop projektu v Praze

1. V zastoupení předsedy Silikátového svazu účastníky přivítal E. Justa. V úvodu za hostitele vystoupil zástupce ČVUT, fakulty stavební pan doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc., vedoucí katedry technologie staveb, který zhodnotil celý projekt a jeho význam.

2. prezentaci E. Justa shrnul průběh celého projekt, jeho význam, dopady, multiplikační efekt – vše je k dispozici na prezentaci.

3. Podle plánu projektu vystoupil zástupce SPV Schweizerische Plattenverband pan Ivan Vock, který ve svém vystoupení podal souhrnnou informaci systému vzdělávání obkladačů, kde správné praxe v podobě Merkblattů hrají významnou roli hned po normách. Velmi přínosná byla informace o aktivitách SPV – ukázka akce mladých obkladačů na horské chatě pod Zermatem. Celá prezentace je webu SPV ve složce „Champions+.

4. V neformální diskuzi pak se všichni přítomní vyjádřili v kladném smyslu přínosu projektu a také to, že měli možnost mít informace a nové kontakty. V závěru všichni partneři byli upozorněni na požadavek agentury ke správnému vyúčtování výdajů.

Workshop ve Vídni

CM Wien 24. 06. 2015

Dne 24.6.2015 se uskutečnilo jednání s partnerem Österreichische Fliesenverband v sídle firmy Henkel. Předmětem byla řada bilaterálních otázek.

Předmět jednání:

1. Dopadová studie – praktické příklady využití Merkblattů v praxi, vztah k systému práce ÖF

2. Řešení doplnění podkladů pro průběžnou

Jednání zahájil oficiálně prezident ÖF pan Ing. Wolfgang Steindl. Zastoupení všech důležitých představitelů ÖF lze považovat za významné.

K bodu ad 1

Průběh jednání spočíval v představení sytému práce Österrechische Fliesenverband v širších souvislostech, se partner představil jako moderní živnostenské společenstvo, které systematicky řeší problematiku používání obkladů a dlažeb v praxi a kde je tvorba a využívání Mekblattů – Pokynů jedním ze základních principů práce. Cílem bylo zjištění přístupů k šíření (disseminaci) výstupů z projektu „Bestile“. Využitelnost Příručky I je nezpochybnitelná a je zájem, aby byla vydána i německá verze. Což prezentoval bývalý obchodní ředitel pan Mag. Alois Fröstl. Nyní potvrzuje i pan Ing. H.König i další členové prezidia. Toto je již mimo projekt.

1. Jaké jsou výsledky marketingových aktivit – zda je to znát, jak to vnímá veřejnost a prodejci.

Pan G. Reiter potvrdil, že díky reklamní kampaň má své výsledky a lze ji hodnotit pozitivně. K tomu, aby byla obdobná aktivita i v ČR je nutné zvolit vzhledem k jiné mentalitě adekvátní nástroje. Zřejmě bude nutné obnovit jednání s CONFINDUSTRIE.

2. Školení – jaká je účast na školeních – seminářích

Účast na školeních a seminářích k novým merkblatům a normám je vysoká v průměru 80 účastníků na jednu akci. Pořádají se 1 x ročně v jednotlivých krajích. Semináře jsou zpoplatněné (50 EUR). Semináře se často kombinují se semináři firem. Vše je na osobní spolupráci.

3. Systém vývoje nových merkblatt a norem.

Vše je zastřešeno částí projektu „Meine Technik“ – vytvořené tzv. Kompetenzzentrum. Za vývoj nových merkblatů a norem odpovídá technická komise v čele s paní Anitou Wolf. Máme zájem převzít do ČSN část ÖNORM 2207 a ÖNORM 3207 – máme podporu národního úřadu, který by projednal převzetí s rakouským úřadem. Byla by to výhoda sjednocení národní legislativy. Velká podpora je od výrobců stavební chemie. Vede se diskuze o systému poskytování merkblatů. Členové zdarma, veřejnost za úplatu.

4. Náplň laboratoře – činnosti pro ÖF, kolik je požadavků na poradenství a na laboratorní rozbory.

Dávají posudky tak, aby nešly do sporu a nepoškodili členy cechu nebo proti výrobcům. Jde spíše o odkazy na správné postupy, tj. normy a merkblaty. To je další aplikace merkblatů v praxi. Tato činnost je dosti vytěžuje. Princip pomoci je následující: 2 x zdarma, další za úplatu. Pro veřejnost se nesnaží poskytovat služby ve velké míře. Náplň laboratoře je na www.tb-wolf.at

5. Problematika speciálních zkoušek, které jsou v Příručce I.

Metoda zkoušení podle ASTM C627 je známa, ale nevyužívá se. Má ji např. výrobce Schlutter Systém.

Měření protiskluznosti. Metodu DOCF AccuTest neznají, používají klasický tribometr. Spolupracují s Ing. Thomas Manek, MBA, AUVA Safety Testing Centre. Využívají je hodnoty koeficientu protiskluznosti a směrnice GUV, která je rozpracována v příručce II. V ČR se protiskluzností nezabývá Výzkumný ústav bezpečnosti práce, zprávu od Státní inspekce práce dosud nemáme. Problém je v tom, že protiskluznost se mění časem a může být odlišná od deklarovaných hodnot.

6. Kolik je v Rakousku mistrů – obkladačů

V 1860 firmách je 50% mistrů, předány podklady o mistrovských zkouškách.

Každá přihláška je posouzena komisí a rozhodnuto, kdo bude připuštěn s podmínkou absolvování přípravných kurzů, aby byla zajištěna kvalifikační úroveň. Mistrovské zkoušky jsou řízeny ministerstvem pro vzdělávání a ženy.

Uvažují o odstoupení ze systému mistrovských zkoušek. V Německu jejich Fliesenverband má svůj program certifikačních školení. O snaze vytvořit jednotný systém v Evropě pro mistrovské zkoušky jsou informováni.

Počty učňů se směrem od Vídně zvyšují. Vše je pod jednotlivými spolkovými zeměmi.

7. Kolik se jich každoročně hlásí

Ročně se hlásí až 25 zájemců

8. Jaké jsou benefity pro mistra – obkladače

Žádné. Stačí již ten fakt, že je mistrem řemesla.

9. Zapojení do Euroskills a Worldskills

Příprava obkladače trvá 1 rok s přestávkami (4 týdny práce ve firmě, 1 týden trénink)

10. Memorandum o spolupráci, centrum pro keramiku, různé

ÖF má zájem o uzavření memoranda a podporuje vznik nového centra pro keramiku. Dohodnuto setkání s generální sekretářem W. Altmayer z EUF ve Vídni.

Další Round table ke kvalifikaci bude až CERSAIE 2016.

Z přednášky pana Stephan Tomaszewski vyplynulo připravit systém certifikovaných školení pro obkladače jako „Obkladačská akademie“

11. Výkazy z projektu

Ing. H. König byl informován o potřebě doplnit a správně vyplnit doklady včetně prokázání výplaty finančních prostředků. Podklady mu budou zaslány ještě mailem.

Workshop v Bratislavě

Bratislava, 12. 02. 2015

Tento workshop byl zaměřen na prezentaci významných milníku v projektu

1. Prezentace Příručky pro obkládání keramikou, sklem a kamenem II

Příručka obsahuje přeložené a lokalizované Merkblatty, které vydali partneři projektu národní svazy v Rakousku –Österreichische Fliesenverband a ve Švýcarsku SPV Schweizerische Plattenverband. Součástí příručky je nový původní pokyn č. 39, který je zaměřen na pokládku plochého skla. Pokyn zpracovali výrobci z AGC.

2. Pilotní kurzy

Součástí projektu je plánováno 10 pilotních kurzů, které jsou realizovány podle speciálně zpracovaného projektu. Projekt kurzu je na tomto webu. Pilotní kurzy bylo možné zahájit až v okamžiku, kdy byla vytištěna Příručka II.

3. Na workshopu vystoupili partneři z Rakouska a Švýcarska

Informace rakouského partnera, který zastupoval pan Ing. Wolfgang Steindl, prezident byla zaměřena na nové rakouské normy týkající se obkládání.

Švýcarsko zastupoval pan Roger Dahler, který informoval o systému tvorby Merkblattů a také o systému přípravy na WorldSkill, které je v letošním roce v Sao Paulu.

Ke stažení:

Der neue Osterreichische Fliesenverband

Správné praxe při obkládání

SPV TK plus Worldskills

Vortrag Bratislava

W3 příručka II

Warum FIV II

Workshop ve Welsu

pracovní setkání partnerů na KOK 2015 dne 28. 01. 2015

Pracovní jednání s partnerem Österrechische Fliesenverband bylo realizování z několika důvodů

1. Personální změna – pan Mag. Alois Fröstl k 31.12.2014 ukončil svoje působení ve Fliesenverbandu a nastoupil pan Ing. Harald König. S ním pak byla projednána plánovaná činnost v projektu

2. Významné bylo seznámení s paní Anita Wolf, technik Österrechische Fliesenverband, která na přednášce prezentovala čerstvě vydané normy pro obkládání

Workshop v Plzni

Dne 5. 6. 2014 proběhl za účasti všech partnerských organizací v sídle společnosti Lasselsberger v Plzni 2. workshop projektového týmu. Hlavní náplní tohoto worshopu bylo vystoupení pana Erica Astrachana jakožto odborníka z USA v problematice obkládání. Druhým neméně důležitým bodem bylo prezentování vytvořené Příručky pro obkládání keramikou, sklem a kamenem.

Workshop na stavení faktultě ČVUT

Dne 24. 1. 2014 proběhl na stavební fakultě ČVUT za účasti zástupkyň Domu zahraniční spolupráce 1. workshop projektového týmu. Po oficiálním uvítání se prezentovali jednotlivé partnerské organizace a seznámily ostatní se svou rolí v projektu. Následovalo shrnutí aktivit a představení nejbližších činností z pohledu managementu projektu, včetně jejich organizačního zajištění. Závěr workshopu byl věnován diskuzi.